spinner-avanza

Privacitat de les seues dades

RESPONSABLE: l'informem que les seues dades personals seran tractats per a les finalitats que es detallen en aquesta política, sota responsabilitat d'Autobusos Urbans d'Elx, S.L.O. (d'ara en avant, “*AUESA”), amb C.I.F. A-78885902 i domicili social en *Ptda. de *Altabix, polígon 3 núm. 74, 03207 Elx (Alacant).
Dades de contacte:

Mail: oficinavirtual@auesa.es.

Telèfon: +34 966 613 147


FINALITAT I LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

  1. AUESA tractarà les dades personals facilitades, així com els que es generen a conseqüència de la tramitació de les seues consultes, queixes, suggeriments i sol·licituds d'informació, amb la finalitat de gestionar i atendre aquestes consultes, queixes, suggeriments i sol·licituds d'informació.
    La base legal per al tractament de les dades és el consentiment atorgat mitjançant l'enviament de la seua consulta, queixa, suggeriment o sol·licitud d'informació.
  2. La legitimació per a aquesta finalitat de tractament de les seues dades personals és el consentiment de l'usuari per a la utilització de cookies de publicitat comportamental. Pot configurar en qualsevol moment les seues preferències sobre cookies accedint, mitjançant el botó a peu de pàgina, al Panell de configuració habilitat per AUESA o en la secció “Quines cookies s'utilitzen en el Lloc web?" de la nostra Política de cookies. No obstant això, la revocació del consentiment no afectarà la licitud del tractament basat en el mateix de manera prèvia a la seua retirada.


CONSERVACIÓ: *AUESA conservarà les seues dades personals tractats amb la finalitat (i) durant el temps necessari per a tramitar la seua consulta, queixa, suggeriment o sol·licitud; i els utilitzats per a la finalitat (*ii) durant els terminis indicats en la nostra Política de cookies
Transcorreguts els terminis indicats, les dades personals es mantindran degudament bloquejats mentre siguen necessaris per al compliment de les obligacions legals al fet que *AUESA poguera estar subjecta i l'atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament i només durant el termini de prescripció d'aquestes.

DESTINATARIS: *AUESA comunicarà les seues dades personals als organismes administratius competents quan això siga necessari per a gestionar i tramitar la seua consulta, queixa, suggeriment o sol·licitud. No es preveuen altres comunicacions de dades a tercers ni transferències de dades a tercers països o organitzacions internacionals, excepte obligació legal.
Per part seua, les dades recaptades mitjançant l'ús de cookies podran ser accessibles i utilitzats per tercers d'acord amb el que es disposa en la nostra Política de cookies.

DRETS: Podrà exercitar en qualsevol moment els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament o portabilitat respecte de les seues dades personals, en els termes previstos legalment, dirigint-se per escrit a l'adreça postal o de correu electrònic anteriorment assenyalades i acompanyant fotocòpia del seu DNI o document oficial acreditatiu de la seua identitat.
Igualment, té dret a revocar en qualsevol moment el consentiment prestat, pels mateixos mitjans indicats en el paràgraf anterior. No obstant això, la retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat amb caràcter previ a aquesta retirada.
L'usuari pot gestionar en qualsevol moment les seues preferències respecte a l'ús de cookies en el Lloc web accedint, mitjançant el botó a peu de pàgina, al Panell de configuració habilitat per *AUESA o en la secció “Quines cookies s'utilitzen en el Lloc web?" de la nostra Política de cookies.
L'informem que té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a través de la seua pàgina web www.aepd.es.