spinner-avanza

1.- Titularitat del Lloc web

D'acord amb el que es disposa en l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (d'ara en avant, “*LSSI”), posem en el seu coneixement que la pàgina web elche.avanzagrupo.com (d'ara en avant, el “Lloc web”) és operada per Autobusos Urbans d'Elx, S.L.O., (d'ara en avant, la “Societat”), amb C.I.F. A-78885902, inscrita en el Registre Mercantil d'Alacant, Tom 4083, Fulla número A-39183, el domicili social del qual es troba en *Ptda. de *Altabix; polígon 3 núm. 74, 03207 Elx (Alacant).

2.‐ Ús del Lloc web

El present Avís Legal (d'ara en avant, “Avís Legal”) estableix les condicions que regulen la utilització dels serveis de la societat de la informació que la Societat posa a la disposició dels seus col·laboradors a través del Lloc web. Els aspectes relatius al tractament de les dades personals dels usuaris amb motiu de l'ús del Lloc web es troben regulats en la Política de Privacitat.

Així mateix, podrà trobar informació relativa a l'ús de cookies en la Política de Cookies.

D'aquesta manera, l'accés i ús del Lloc web suposen que l'usuari de la mateixa (d'ara en avant, el “Usuari”) accepta íntegrament i s'obliga a complir per complet el present Avís Legal, la Política de Privacitat, la Política de Cookies, així com les instruccions o recomanacions que se li indique en cada cas concret a través del Lloc web.

L'accés al Lloc web és gratuït, excepte en el relatiu al cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés que haguera contractat l'Usuari.

La Societat es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions del Lloc web i els seus continguts, configuració i presentació, inclòs aquest Avís Legal, per la qual cosa recomanem la seua lectura abans de cada accés i navegació pel Lloc web. La Societat emplaçarà aquestes condicions en un lloc visible, lliurement accessible per a quantes consultes vulga realitzar.

L'Usuari es compromet a no usar el Lloc web amb finalitats fraudulents, així com a no dur a terme cap conducta que poguera danyar la imatge, els interessos i els drets de la Societat o de tercers, obligant-se a utilitzar el Lloc web, els serveis i els continguts inclosos en el mateix de manera diligent, correcta i lícita. En particular, l'Usuari es compromet a abstindre's de: suprimir, eludir o manipular el "copyright" i altres dades identificatives dels drets dels seus titulars incorporats als continguts del Lloc web, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualssevol mecanismes d'informació que pogueren incloure aquests continguts. Així mateix, l'Usuari es compromet a no realitzar cap acte a fi de danyar, inutilitzar o sobrecarregar el Lloc web o que impedira, de qualsevol forma, la normal utilització i funcionament d'aquest.

A conseqüència de l'anterior, l'Usuari és l'únic responsable davant la Societat i tercers de:

Aquelles conseqüències que es puguen derivar d'una utilització, amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al present document, de qualsevol contingut del Lloc web, elaborat per la Societat o qualsevol tercer.
Les conseqüències que es puguen derivar de la utilització contrària al contingut del present document i lesiva dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma puga danyar, inutilitzar o deteriorar el Lloc web o els seus serveis o impedir el normal gaudi del mateix per altres Usuaris.
En cas que incomplisca aquest Avís Legal o en la Societat sospitem raonablement que l'està incomplint, la Societat es reserva el dret a limitar, suspendre o acabar el seu accés al Lloc web, adoptant qualsevol mesura tècnica que siga necessària amb aqueixa fi. Així mateix, la Societat es reserva la facultat de decidir, en qualsevol moment, sobre la continuïtat dels serveis que presta a través del Lloc web.

3.‐ Propietat intel·lectual i industrial.

Els drets de propietat intel·lectual sobre la disposició dels continguts del Lloc web (inclòs el dret sui generis sobre la base de dades), el seu disseny gràfic (look &*feel), els signes distintius (marques i noms comercials), els programes d'ordinador subjacents (inclosos els codis font), així com els diferents elements que integren el Lloc web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc.) corresponen a la Societat o disposa en el seu cas, del dret d'ús i explotació dels mateixos i, en tal sentit, constitueixen obres protegides per la legislació de propietat intel·lectual i industrial vigents.

L'ús del Lloc web per l'Usuari de cap manera suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual i/o industrial sobre el Lloc web, els seus continguts i/o els signes distintius de la Societat. A aquest efecte, mitjançant el present Avís Legal, excepte en aquells supòsits en els quals estiga legalment permés, queda expressament prohibit a l'Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció i/o reutilització del Lloc web, els seus continguts i/o els signes distintius de la Societat, ja siga de manera parcial o total.

Queda expressa i terminantment prohibida la reproducció d'elements o continguts del Lloc web realitzada amb ànim de lucre o fins comercials. Així mateix queda totalment prohibida la còpia, reproducció, adaptació, modificació, distribució, comercialització, comunicació pública i/o qualsevol altra acció que comporte una infracció de la normativa vigent espanyola i/o internacionals en matèria de propietat intel·lectual i/o industrial, així com l'ús dels continguts del Lloc web si no és amb la prèvia autorització expressa i per escrit de la Societat.

4.‐ Limitació de Responsabilitat

La Societat aplica, en compliment de la normativa de protecció de dades personals i altres disposicions aplicables, les mesures tècniques i organitzatives apropiades per a garantir un nivell de seguretat adequat.

En aquest sentit, la Societat administra el seu entorn de servidors de manera adequada, tenint una infraestructura *firewall d'estricte compliment i utilitza contínuament tecnologies actuals per a assegurar-se que la confidencialitat i la privacitat de la informació no estan compromeses.

L'Usuari reconeix i accepta que l'ús del Lloc web es realitza en tot moment sota el seu sencer risc i responsabilitat, per la qual cosa la Societat no es responsabilitza del mal ús o ús indegut que puga realitzar-se d'aquell. A aquest efecte, únicament serà responsable dels danys que l'Usuari puga patir per l'ús del Lloc web, quan aquests danys siguen deguts a la nostra actuació dolosa.

En particular, a títol enunciatiu però no limitatiu, la Societat no serà responsable de:

El contingut dels llocs enllaçats a través dels links inclosos dins del
. Els danys i perjudicis de qualsevol tipus causats en els equips informàtics de l'Usuari per virus, cucs, troians o qualsevol altre element nociu. L'Usuari reconeix que l'ús de la xarxa Internet suposa l'assumpció d'un risc que els seus equips informàtics puguen ser afectats pels elements abans enunciats. A aquest efecte, correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i eliminació de programes electrònics nocius.
Els danys i perjudicis de qualsevol tipus produïts a l'Usuari que porten causa en fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produïsquen la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Lloc web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ. Referent a això, l'Usuari reconeix que l'accés al Lloc web requereix de serveis subministrats per tercers aliens al control de la Societat (a tall d'exemple: operadors de xarxes de telecomunicacions, proveïdors d'accés, etc.) la fiabilitat del qual, qualitat, continuïtat i funcionament no correspon a la Societat.
La utilització que l'Usuari puga fer dels materials d'aquest Lloc web, ja siguen prohibits o permesos, en infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de continguts del Lloc web o de tercers.
Els actes o omissions de tercers, amb independència que aquests tercers pogueren estar units a la Societat mitjançant via contractual.
En cap cas, la Societat serà responsable de:

Els errors o retards en l'accés al Lloc web per part de l'Usuari a l'hora d'introduir les seues dades en el formulari de comanda, la lentitud o impossibilitat de recepció per part dels destinataris de la confirmació de la comanda o qualsevol anomalia que puga sorgir quan aquestes incidències siguen degudes a problemes en la xarxes de telecomunicacions, causes de cas fortuït o força major i qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe de la Societat.
Els errors o danys produïts al Lloc web per un ús del servei ineficient i de mala fe per part de l'Usuari.
En tot cas, la Societat es compromet a solucionar els problemes que puguen sorgir i a oferir tot el suport necessari a l'Usuari per a arribar a una solució ràpida i satisfactòria de la incidència.

5.- Enllaços (Links)

El Lloc web inclou dispositius tècnics d'enllaç (links) que permeten a l'Usuari accedir a altres pàgines i portals d'Internet (d'ara en avant, “Llocs Enllaçats”). En aquests casos, la Societat actua com un prestador de serveis d'intermediació de conformitat amb l'article 17 de la *LSSI i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els Llocs Enllaçats en la mesura en què tinga coneixement efectiu de la il·licitud i no haja desactivat l'enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l'Usuari considere que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats, preguem que el comunique a la Societat a través de dpo.avanza@mobilityado.com. En cap cas, aquesta comunicació comportarà l'obligació de retirar el corresponent enllaç.

L'existència de Llocs Enllaçats de cap manera implica que la Societat té coneixement efectiu o de cap altre tipus dels serveis i continguts dels mateixos en cas d'il·licitud, ni que mantinga necessàriament acords amb els responsables o titulars dels Llocs Enllaçats. Tampoc comporta l'existència d'aquests links recomanació, promoció, identificació o conformitat de la Societat amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts a través dels Llocs Enllaçats. En conseqüència, la Societat no es fa responsable del contingut dels Llocs Enllaçats, ni de les seues condicions d'ús i polítiques de confidencialitat, sent l'Usuari l'únic responsable de comprovar-los i acceptar-los cada vegada que accedisca i use els mateixos.

L'Usuari i, en general, qualsevol persona física o jurídica que es propose establir un enllaç des de la seua pàgina o lloc al Lloc web, haurà d'obtindre una autorització prèvia i per escrit de la Societat. L'establiment d'aquest enllaç, no implica en cap cas l'existència de relacions entre la Societat i el propietari o titular del lloc o pàgina en la qual s'establisca el mateix, ni l'acceptació o aprovació per part de la Societat dels seus continguts o serveis.

L'establiment de qualsevol enllaç des d'una pàgina o lloc alié a qualsevol de les pàgines del Lloc web estarà sotmés a les següents condicions:

No es permet la reproducció ni total ni parcial de cap dels serveis continguts en el Lloc web.
No s'inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines del Lloc web i els seus serveis.
Sota cap circumstància la Societat serà responsable dels continguts, informacions, manifestacions, opinions o serveis posats a la disposició del públic en la pàgina des de la qual s'establisca un enllaç al Lloc web.
Qualsevol enllaç s'efectuarà a la pàgina principal del Lloc web.
En qualsevol cas, la Societat es reserva el dret a prohibir o inutilitzar en qualsevol moment els enllaços al Lloc web, especialment en els supòsits d'il·licitud de l'activitat o continguts de la pàgina o lloc en el qual s'inclou el mateix.

6.- Generalitats

L'ús del Lloc web està regit i interpretat d'acord amb la llei espanyola i qualsevol conflicte o litigi que sorgisca entre ell i la Societat serà tractat pels jutjats i tribunals competents d'acord amb la legislació aplicable.

En el cas que alguna de les disposicions contingudes en el present Avís Legal siga declarada nul·la, es procedirà a la retirada o substitució d'aquesta. En qualsevol cas, aquesta declaració de nul·litat no afectarà la validesa de la resta de disposicions recollides en el present Avís Legal.